Regulamin

GOŚCINIEC WIERZBOWIANKA

Wierzbowo 32b 11-700 Mrągowo

W naszym Gościńcu określamy zasady świadczenia usług oraz sposoby dokonywania rezerwacji. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu któtkoterminowego uważa się za zawartą. Dom oferujemy klientom indywidudalnym oraz zorganizowanym grupom.

Dom wraz z całą posesją wynajmowany jest w całości dla tylko jednego najemcy.

Szczegółowe informacje na temat domu i jego wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem 571 802 303

Rezerwacje i zaliczki

 1. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonanie wcześniejszej rezerwacji oraz wniesienia na jej potwierdzenie zadatku ,którego dokonuje się zgodnie z zasadami: , doba rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 571 802 303 lub mailo [email protected]
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości minimum 30% pobytu lub inna umówiona wczesniej kwota
 4. Kolejność zaksięgowania wpłaty ( lub potwierdzenie wpłaty ) decyduje o przyjęciu rezerwacji i wygaśnięciu innych wstępnych rezerwacji z tą samą datą.
 5. Pozostała kwota powinna być wpłacona w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy od domu lub przed przyjazdem na konto bankowe. W niektórych przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty całej kwoty przed przyjazdem.

PKO BP 59 1020 3639 0000 8802 0196 9690

Dokonanie wpłaty zadatku oznacza, że Najemca akceptuje przedmiotowy regulamin najmu dostępny na stronie domu.

Koszty ponoszone przed wynajmującego w przypadku rezygnacji z wynajęcia domu

 1. Na 60 dni opłata wynosi 30% kosztu cełej rezerwacji. W razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 60dni od daty rozpoczęcia wynajmu opłata nie jest pobierana.
 2. W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 2000zł). Kaucję Właściciel pobiera przy przekazaniu kluczy od domu( służu ona do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu.) Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód.Jeżeli kaucja nie rekompencuje powstałej szkody Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów. Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty najmu do dnia usunięcia szkody (przekazania domu).
 3. W przypadku nie wykorzystania całości lub częsci pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie Gościom nie przysługuje zwrot zapłąconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Przedłużenie pobytu w domu ponad czas wskazany w dobie ( do godziny 10.00) powoduje naliczenie opłąty wg. stawek:
  • 1 godzina = 100zł
  • 2 godzina = 500zł
  • 3 godzina = 1000zł

ZASADY URZYTKOWANIA

 1. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza domem. Palenie w domu jest całkowicie zabronione.
 2. Zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych. Pozostawienie bez nadzoru urzytkownika ( żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych) poza będącymi na wyposareniu domu oraz innych urządzen mogą powodować zagrożenie pożarowe jest surowo zabronione
 3. W przypadku gdy wynajmujący w sposób znaczny narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przystrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludzmi Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeżeli w skutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22.00 do 6.00 lub wkroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Właściciel lub osoba odpowiedzialna za dom zostanie zmuszona do wezwaia uzasadnionej interwencji policji zakończonej ukraniem gości. W takiej sytuacji Właściciel natychmiastowo wypowiada umowę Najmu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. W konieczności dokonania napraw w Domu przed przystąpieniem do użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. Z chwilą przekazania przez własciciela kluczy do domu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 7. Wrazie zgubienia klucza konieczna jest wymiana wkladki kompletnej. Koszty wymiany wynosi 100zł
 8. Bez uzgodnienia z Włascicielem, Najemca nie może dokonwać jakich kolwiek napraw. O konieczności naprawienia czego kolwiek proszę powiadomić Właściciela lub osobę do tego upoważnioną.
 9. Dbanie o porządek oraz sprzatanie wewnątrz i na zewnątrz domu podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Zwrot Domu w stanie zastałym co obejmuje pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennch jak i wyniesienia śmieci. W innym przyadku Wynajmujący ma obowiązek uiści opłatę za dodoatkowe sprzątannie w wysokości 200zł.
 10. Usterki w domu powstałe w trakcie urzytkowania domu Goście powinni zgłąszać na bieżąco mailowo na adres [email protected]. Dokonane zniszczenia obciązają gości domu.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielam a Najemcą nie obejmuje wyżywienia, dojazdu ani organizacji czasu pobytu.
 12. Opał na ognisko oraz grilla goście organizują we włąsnym zakresie.
 13. Za zużycie energii elektrycznej płaci Wynajmujęcy wg. obowiązującej stawki
 14. Opłata klimatyczna jest pobierana od każedego gościa w wysokości 2.zł/dobę za osobę.
 15. Wynajmujcy nie bierze odpowiedzialności za prywatne rzeczy gości muszą być zaginione do godziny 15.30 w dniu wyjazdu. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdzającego gościa na jego rządanie zostana mu odesłane na jego koszt. Po godzinie 15.30 pozostawione rzeczy zostaną zutylizowane.
 16. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzierzami i zniszczeniami spoczywa na Najemcy.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody spowodowany problemami technicznymi i brakiem dostaw prądu czy internetu spowodowanm przez dostawcę usługi.
 18. Podana w opisie liczba osób jest uważana za licznę maksymalną. Jeżeli będzie ona przekroczona bez wiedzy i zgody Właściciela lub osoby upoważnionej należy się lizyć z dodoatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1000zł.
 19. Najemca nie może udostępniać ani oddawać domu osobą trzcim w użytkowanie
 20. Wynajmujący ma obowiązek zgłosić telefonicznie zamiar zaproszenia gościago na teren obiektu. Osoby nie bedące gośćmi a przebywające na terenie obiektu na zaproszenie Wynajmującego zobowiązane są do opuszczenia posesji do godziny 22.00. Nocowanie gości z poza obiektu bez zgody Właściciela jest zabronione. Goście któzy zaprosili osoby z poza obiektu ponoszą za nie odpowiedzialność w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Pobyt dzieci i młodzierzy do 18 roku życia na terenie gościńca jest dozwolony wyłacznie pod opieką osób dorosłych.
 22. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobą naruszającym porzadek i zasady regulaminu w trakcie przebywnia na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt bez prawa do jakiego kolwiek odszkodowania.
 23. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za pozostawiony środek lokomocji oraz pozostawione w nich rzeczy i pieniędzy.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenia lub uszkodzenie tych pojazdów.
 24. Gość ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu i na terenie obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzającego gości. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu, wynajmujący wyraża zgodę na obciązenie go kosztami naprawy lub wymiany.
 25. W przypadku nie dotarcia na wcześniej umówioną godzinę wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego włąściciela obiektu.
 26. Zakwaterowanie i wykwaterownie następuje w domu w obecności włąściciela lub osoby upoważnionej.
 27. Na okres wyjazdu- pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczneia we własnym zakresie. Najpełniejsze informacje na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające.
 28. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenie za doznane urazy spowodowane na zdrowiu i majątku gości oraz osob trzecich w czasie całego rekeracyjnego pobytu nie ponosimy odpowiedzialności na terenie domu ani całej posesji.
 29. Wynajmujący po przyjezdzie ale przed wprowadzeniem się zobowoązani są odebrać dom tzn. sprawdzić meble, sprzet pływający znajdujący się nad jeziorem, okna i pozostałe urządzenia znajdujące się w domu.
  Uwaga: Co do uszkdzień i zniszczeń należy zgłosić natychmias do własciciela domu drogą meilową . Brak uwagi ze strony wynajmujących co do takich uszkodzeń w ciągu 3 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza że nie mają oni zastrzeżeń co do całęgo domu a wszystkie urządzenia meble znajdują się w dobrym stanie.
 30. Za szkody powstałe w czasie pobytu Gości wyrażają zgode aby wszelkie naprawy zniszczen lub usunięcie usterek wykonane zostały na ich koszt.
 31. Wynajmujący zobowiązujne się do przestrzegania regulaminu, korzystania z basenu, sprzętu sportowego który znajduje się w domu.
 32. Właściciel w szczegulnych przypadkach może wyrazić zgodę na organizację wieczorów panieńskich i kawalerskich , w przypadku gdy Gospodarz nie zostanie powiadomiony o organizacji wieczoru Właściciel może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt bez prawa do jakiego kolwiek odszkodowania.
 33. Akceptujemy pobyt zwierząt tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem.
 34. Pościel jest wymieniana co 7 dni.
 35. Ręczniki są wydawane na prosbę gości za dodatkową opłatą.
 36. Spory między Właścicielam a Wynajmującym będzie rozstrzygiwane polubownie, a w przypadku nieporozumień spory te będą kontynuowane przez drogę sądową według polskiego prawa przed sądem właściwym dla siedziby Własciciela
 37. Korzystanie ze sprzentu wodnego jest możliwe tylko w prawidłowo wykorzystywanych kapokach i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej korzystającej ze sprzentu wodnego lub pod opieką opiekuna prawnego osoby korzystającej.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściel.

Chcemy przeprosić za ton regulaminu, ale niektórzy Goście wolą mieć ustalone jasne normy i zasady, a większości to nie przeszkadza.
covid-19 free zone - link