GOŚCINIEC WIERZBOWIANKA
Wierzbowo 32b, 11-700 Mrągowo

W naszym Gościńcu określamy zasady świadczenia usług na których można dokonać rezerwacji. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu któtko terminowego uważa się za zawartą. Dom oferujemy klientom indywidułalnym oraz zorganizowanym grupom .

Dom wraz z całą  posesją wynajmowany jest w całości dla tylko jednego najemcy.

Szczegółowe informacje na temat domu i jego wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem 517-572-821

Rezerwacje i zaliczki

1) Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonanie wcześniejszej rezerwacji oraz wniesienia na jej potwierdzenie zaliczki której dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: Minimalny okres najmu wynosi dwie doby pobytu poza sezonem. Jeden tydzień i wielokrotność tygodnia w sezonie który rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu .

2) Zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 517-572-821 lub mailowo gosciniec.wierzbowianka@gmail.com

3) Jeżeli w ciągu 24 godzin zaliczka nie wpłynie na wskazany numer bankowy rezerwacja wstępna wygasa.

Gościniec Wierzbowianka
Wierzbowo 32 B
11-700 Mrągowo
PKO BP 19 1020 3639 0000 8302 0049 1696

4) Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości minimum 30% pobytu  lub inna umówiona wcześniej kwota. Pozostała kwota powinna być wpłacona w dniu przyjazdu  przy odbiorze kluczy od domu lub przed przyjazdem na konto bankowe. W niektórych przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty całej kwoty przed przyjazdem.

(Kolejność  zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenie wpłaty decyduje o przyjęciu rezerwacji i wygaśnięciu innych wstępnych rezerwacji z tą samą datą.)

5) Dokonanie wpłaty  zadatku oznacza że akceptujemy  przedmiotowy regulamin najmu.

Koszty ponoszone przez wynajmującego w przypadku rezygnacji z wynajmu domu

W razie rezygnacji  opłata wynosi 30% kosztu całej rezerwacji nie jest zwracana .

1) W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 1000zł). Kaucję Właściciel pobiera przy przekazaniu kluczy od domu( służy ona do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu.) Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód .

2) Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia do dnia zwrotu domu.

3) W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4) Przedłużenie pobytu w domu ponad czas wskazany w dobie hotelowej (  do godziny 10.00) powoduje naliczenie opłaty wg. stawek

1godzina= 100zł

2godzina =500zł

3godzina =1000zł

Zasady użytkowania

1) Palenie tytoniu  może się odbywać wyłącznie poza domem. Palenie w domu jest całkowicie zabronione.

2) Zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pozostawienie  bez nadzoru użytkownika ( żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych) poza będącymi na wyposażeniu domu oraz innych urządzeń mogą powodować zagrożenie pożarowe jest surowo zabronione.

3 )W  przypadku gdy wynajmujący w sposób znacznym narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za wykorzystany okres pobytu.

4) Jeżeli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22.00 do 6.00. Właściciel lub osoba odpowiedzialna za dom zostanie zmuszona do wezwania uzasadnionej interwencji policji. W takiej sytuacji Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.

5) W konieczności dokonania napraw w Domu przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

6) Z chwilą przekazania przez właściciela kluczy do domu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami

7) W razie zgubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej. Koszty wymiany wynosi 100zł.

8) Bez uzgodnienia z Właścicielem, Wynajmujący nie może dokonywać  jakichkolwiek napraw.  O konieczności naprawienia czegokolwiek proszę powiadomić Właściciela lub osobę do tego upoważnioną.

9) Dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domu podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Zwrot Domu w stanie za stałym co obejmuje pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W innym przypadku Wynajmujący ma obowiązek uiści opłatę za dodatkowe  sprzątanie w wysokości 200 zł.

10) Usterki w domu powstałe w trakcie użytkowania domu Goście powinni zgłaszać na bieżąco mailowo na adres gosciniec.wierzbowianka@gmail.com. Dokonane zniszczenia obciążają gości domu.

11) Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje wyżywienia, dojazdu ani organizacji czasu pobytu.

12) Opał na ognisko oraz grilla goście organizują we własnym zakresie.

13) Za zużycie energii elektrycznej  płaci Wynajmujący wg. stawki

1 kw/h wynosi 0,85 złotych

14) Opłata klimatyczna jest pobierana od każdego klienta w wysokości 2,20 zł. / dobę.

15) Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za prywatne rzeczy gości zaginione w czasie pobytu. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w domu na jego żądanie zostaną mu odesłane na jego koszt.

16) Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżami i zniszczeniami spoczywa na Najemcy.

17) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody spowodowany problemami technicznymi i brakiem dostaw prądu spowodowany  przez dostawcę energii.

18) Podana w opisie liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Jeżeli będzie ona przekroczona bez wiedzy i zgody Właściciela lub osoby upoważnionej należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1000 zł.

19) Najemca nie może udostępniać ani oddawać domu osobom trzecim w użytkowanie

20) Osoby nie będące gośćmi a przebywające na terenie obiektu na zaproszenie gości zobowiązane są do opuszczenia posesji do godziny 22.00. Nocowanie gości spoza obiektu bez zgody Właściciela jest zabronione. Goście którzy zaprosili osoby spoza  obiektu ponoszą za nie odpowiedzialność w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego regulaminu.

21) Pobyt dzieci i młodzieży do 18 roku życia na terenie gościńca jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

22) Obiekt  może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

23) Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji oraz pozostawionych  w nich rzeczy i pieniędzy.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenia lub uszkodzenie tych pojazdów.

24) Gość ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkiego rodzaju uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu i na terenie obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzającego gości. Za Zniszczenia wykryta po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenie  go kosztami.

25) W przypadku nie dotarcia na wcześniej umówioną godzinę wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego właściciela obiektu.

26) Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w domu w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.

27) Na okres wyjazdu- pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejsze informacje na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

28) Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenie za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku ( szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu nie ponosimy odpowiedzialności na terenie domu ani całej posesji.

29) Wynajmujący po przyjeździe ale przed wprowadzeniem się zobowiązani są odebrać dom tzn. sprawdzić meble, sprzęt  pływający  znajdujący się nad jeziorem, okna i pozostałe urządzenia znajdujące się w domu

Uwaga: Co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela domu drogą mailową . Brak uwagi ze strony wynajmujących co do takich uszkodzeń w ciągu 3 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza że nie mają oni zastrzeżeń co do całego domu a wszystkie urządzenia meble znajdują się w dobrym stanie.

30) Za szkody powstałe w czasie pobytu Gości wyrażają zgodę, aby wszelkie naprawy zniszczenia i usunięcie usterek wykonane zostały na ich koszt.

31) Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, korzystania z basenu, sprzętu sportowego który znajduje się w domu.

32) Właściciel w szczególnych przypadkach może wyrazić  zgodę na organizację wieczorów panieńskich i kawalerskich , w przypadku gdy Gospodarz nie zostanie powiadomiony o organizacji wieczoru Właściciel może żądać natychmiastowego opuszczenia domu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

33) Nie akceptujemy pobytu zwierząt

34) Pościel jest wymieniana co 7 dni.

35) Ręczniki są wydawane na prośbę gości za dodatkową opłatą.

Można u nas zamówić usługę – zakupy na przyjazd (usługa dodatkowo płatna), można zamówić także catering (możliwe dla minimum 10 osób)

”Sezon urlopowy” – zaczyna się od 15 czerwca do końca sierpnia. W sezonie minimalny czas wynajmu to co najmniej tydzień, lub jego wielokrotność. Po sezonie minimum dwie doby. W domu mieści się max 25 osób.

W przypadku wynajęcia całego domu dodatkowo jest pobierana  kaucja zwrotna 1000zł (wieczór panieński lub kawalerski 3000zł ) pobierana w dniu przyjazdu i zwracana po zdaniu obiektu. Zużycie energii elektrycznej wynosi 0,85gr kw/h. Sprzątanie dodatkowe – 200zł (rażący bałagan, niezmyte naczynia). Sprzątanie posesji po wyjeździe – bezpłatne.

36) Spory między Właścicielem a Wynajmującym będzie rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieporozumień spory te będą kontynuowane przez drogę sądową według polskiego prawa przed sądem właściwym dla siedziby Właściciela

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel .

Chcemy przeprosić za ton regulaminu ale nieliczni Goście wolą mieć ustalone jasne normy i zasady , a większości to nie przeszkadza.